زنده گیری یک حلقه مار در سبزوار ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۸:۲۳
رای قاطع مردم سبزوار به روحانی ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۰