شما با شهردار شدن کدامیک از این افراد بیشتر موافق می باشید؟»
ابراهیم مجیدی فر
2.35%
حسین طاهری پور
2.79%
حسین مقصودی
57.56%
سیدرضا نوری
2.64%
سیدعلی کوشکی
6.46%
محمدعلی طالبی
24.52%
محمدکاظم کاظمی
3.67%
تعداد کل آراء : 681

به نظر شما کدامیک از افراد زیر صلاحیت کرسی شهرداری سبزوار را دارا می باشند؟
شما با شهردار شدن کدامیک از این افراد بیشتر موافق می باشید؟»