به نظر شما کدامیک از افراد زیر صلاحیت کرسی شهرداری سبزوار را دارا می باشند؟
حسین مقصودی
53.68%
محمدعلی طالبی
30.06%
علی کوشکی
16.26%
تعداد کل آراء : 652

به نظر شما کدامیک از افراد زیر صلاحیت کرسی شهرداری سبزوار را دارا می باشند؟
شما با شهردار شدن کدامیک از این افراد بیشتر موافق می باشید؟»