آمادگي شبكه دامپزشكي جوين جهت ارائه خدمات بهداشتي درايام نوروز

دکترافتخارزاده   گفت: نظارت برفراورده هاي خام دامي از وظايف حاكميتي سازمان دامپزشكي كشور مي باشد درهمين راستا جهت تامين امنيت غذايي شهروندان ومسافران درايام نوروز ، شبكه دامپزشكي جوين با برقراري كشيك درتعطيلات نوروز 94 آماده ارائه خدمات بهداشتي به عموم شهروندان مي باشد .

وی با بیان اینکه نظارت بهداشتي شبكه دامپزشكي جوين شامل نظارت بركشتارگاههاي دام نقاب وحكم آباد، رستورانها، قصابيها، آشپزخانه ها، سردخانه ها ومراكز عرضه فراورده هاي خام دامي مي باشد گفت: شهروندان  مواد پروتئيني خود را ازمراكز مجاز تهيه ودرصورت مشاهده تخلف آنرا سريعاً به شبکه دامپزشكي به شماره   5222130 0514اطلاع دهند.