تولید کلزا در جوین افزایش یافت

محمدرضا حسن آبادی با بیان این مطلب گفت: متوسط عملکرد مزارع کلزا پارسال در هر هکتار دو هزار و 500 کیلوگرم بود در حالی که امسال این رقم به سه هزار و 100 کیلوگرم رسید.

وی افزایش بارندگی و به کار بستن توصیه های کارشناسان کشاورزی در زمان دقیق کاشت و بهبود مزارع را از دلایل افزایش تولید محصول کلزا در شهرستان جوین عنوان کرد .

مسئول بهبود تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی جوین گفت: 100 درصد کلزای برداشت شده در این شهرستان به مرکز خرید دولتی تحویل شد.

وی با اشاره به رتبه نخست جوین در سطح زیر کشت و عملکرد محصول کلزا در استان خراسان رضوی اظهار داشت: امسال این شهرستان رکورد برداشت چهار هزار و 200 کیلوگرم کلزا از هر هکتار را از آن خود کرد.

حسن آبادی افزود: در کاشت کلزا در جوین بطور کلی از سامانه های آبیاری نوین و دستگاههای کشت مستقیم استفاده شده است.

شهرستان جوین با 35 هزار هکتار زمین زیر کشت دارای 12هزار بهره بردار در بخشهای کشاورزی، باغداری، دامپروری و طیور است.