برای نخستین بار در سبزوار
برگزاری جشنواره زیبایی اسب اصیل کرد

در این جشنواره بیش از  40 سوار کار و مالک از سراسر استان در محل اردوگاه شهید مطهری و با حضور جمعی از مسئولین شهرستان برگزار شد
در پایان اسب های سردار،ماهرخ ،شوخان، پران ،ولیعهد،پهلوان ،زواره ،قندهای لرسان به مقام های برتر دست یافتند.
گفتنی است داوری این جشنواره را داورانی از کردستان برعهده داشتند.