ثبت وقـف ۶ میلیارد ریـالی در جغــتای
احمد محمدیان افزود: نیت واقف در این وقفنامه نشر معارف دینی، حفظ و ترویج قرآن کریم، برگزاری آیین های مذهبی و امور مربوط به طلاب و حوزه علمیه شهرستان جغتای عنوان شده است.
گفتنی است با این وقف تعداد وقف های جدید این شهرستان از ابتدای امسال به ۱۹ فقره رسیده است.