راه اندازی شبکه های سیما در زرقان

 

پس از یکماه از قطعی شبکه های سیما در روستای زرقان از چند روز پیش بود که صداو سیما به فکر اهالی روستاهای کوهپایه ای افتادند و شبکه هایی که در روستاها قطع بودند را وصل کردند.

گفتنی است بعد از اتصال جغتای به شبکه دیجیتال سیما از حدود یکماه پیش دریافت شبکه های آنالوگ با مشکل مواجه شده بود که اکنون این مشکل برطرف شده اما این روستا همچنان از دریافت امواج دیجیتال محروم است.