كشتارگاه دام نقاب ازاولويت هاي اصلي شهرداري نقاب است.

دكترافتخارزاده رئيس شبكه دامپزشكي جوين در ديدار با شهردار جديد نقاب وضعيت كشتارگاه دام نقاب را تشريح و از محمدخواه، شهردار جديد شهرنقاب خواست تا كشتارگاه دام نقاب به پيش سرد مجهز گردد تا پيشگيري مناسب از بيماري تب خونريزي كريمه كنگو صورت گيرد.

محمدخواه دراين ديدار تاكيد كرد حل مسئله كشتارگاه جزء اولويت هاي اصلي شهرداري مي باشد و مسئله كشتارگاه دام نقاب رابه جد پيگيري مي نمايد.

در پايان اين ديدار طرفين برمجهز شدن كشتارگاه دام نقاب به سالن پيش سرد تاكيد كردند.