صادرات بیش از 3 میلیون كيلو شیر به خارج از جوین
به گزارش سبزوارنيوز، دكترافتخارزاده رئيس شبكه دامپزشكي جوين گفت: يكي از وظايف مهم سازمان دامپزشكي نظارت بر زنجيره توليد تا مصرف كليه فرآورده هاي خام دامي مي باشد. درهمين راستا شهرستان جوين داراي چهار مركز جمع آوري شير كه تحت نظارت دامپزشكي فعاليت مي نمايند.
شيرخام توليدي اين شهرستان ، علاوه برتامين نياز كارخانه لبني مهر اين شهرستان ، به ديگر كارخانجات فراورده لبني كشور نيز صادر مي شود كه در طي شش ماهه نخست سال 92 بالغ بر3 ميليون 316 هزار كيلوگرم شيرخام از شهرستان جوين با مجوز بهداشتي دامپزشكي به ديگرنقاط كشور صادر شده است.