سرکشی فرماندهی حوزه بسیج کارگری واصناف از خانواده شهید غلامرضاباختر‎
سید مرتضی نقیب زاده در دیدار از خانواده شهید غلامرضا باختر گفت: خداوندمتعال راشاكريم كه یکی ازنخستين برنامه های اين حوزه ديدارباخانواده گرانقدرشهيدغلامرضاباختراست.
وی افزود:انشاالله خون پاك شهداپشتوانه سرمايه اي باشدبراي ادامه راهي كه درپيش گرفته ايم.
 
فرمانده حوزه مقاومت بسیج کارگری واصناف  شهرستان جوین  ادامه داد::اعتقادداريم خداوند خود پاسدارخون شهداست ومابه اتكا به اين باوراطمينان داريم كه اين خونها درجاي خودبه ثمرنشسته وانشاالله تداوم خواهديافت.
 
نقیب زاده  خاطر نشان نمود:باتعامل سازنده وراهبردي ميان حوزه بسيج كارگري واصناف بامسوولين دلسوزشهرستان جوين می توانیم گره اي ازمشكلات پيش روي جامعه كارگري واصناف ومخصوصا خانواده شهداي كارگري جوين بگشاييم.