سیدمرتضی نقیب زاده
با همدلی و همفکری تولید و صنعت در منطق به شکوفایی مطلوب میرسد

سیدمرتضی نقیب زاده تصریح کرد: بکارگیری ظرفیت های مدیریتی و نخبگان بسیج کارگری می تواند سهم مهمی در ارتقاء کسب و کار و رونق بخشیدن به بخش صنعت وتولید منطقه و کشور باشد.

وی اظهار داشت: استفاده ازظرفیت بسیج کارگری شهرستان جوین درعرصه صنعت تولید و کشاورزی موجب رونق این بخش درمنطقه خواهد شد.

نقیب زاده با اشاره به اقداماتی که حوزه بسیج کارگری شهرستان می تواند انجام دهد اظهار داشت:مشارکت حداکثری صاحب نظران عرصه تولید در مسیر رشد شهرستان ، پایش تولید با وجود تهدیدات و تبیین اهداف درست موجب حرکت به سمت عبور از مشکلات خواهدشد

فرمانده حوزه مقاومت بسیج کارگری واصناف جوین افزود :امید است تمامی متولیان شهرستان جوین با همدلی وهمفکری در راستای شرایط کلی اقتصادمقاومتی قدم برداشته تا در تمامی ابعاد جامعه بویژه تولید وصنعت و کشاورزی به شکوفایی مطلوبی دست یابیم