عکس: احمد مهری
گزارش تصویری/حضو​ر معاون توسعه مناطق محروم ریاست جمهوری در داورزن